↑ Tillbaka till Göteborg kan bättre

Miljö

Ett bättre Göteborg – Miljön

Förvaltarskapstanken är bärande del i den kristdemokratiska ideologin. Enkelt uttryckt innebär den att vi inte ska lämna jorden i sämre skick än den var när vi kom till den. Vi ska alltså förvalta jorden istället för att förbruka den. Den kanske viktigaste miljöfrågan att arbeta med i dag är att motverka uppvärmningen av jorden.

Miljöutmaningar stannar aldrig inom gränser fastställda av människor som till exempel stadsgränsen eller nationsgränsen. Miljöarbetet kräver därför gemensamma ansträngningar och lösningar över nationella och internationella organisationer. Vi i Göteborg kan inte på egen hand lösa problemet med global uppvärmning, men det finns mycket som Göteborg kan göra för att förbättra vår egen närmiljö.

Näringslivet står för en viktig pusselbit när det gäller att hantera klimatutmaningarna och ligger ofta i framkant. Även Göteborgs stad har en nyckelroll i arbetet att bygga ett samhälle där skadlig miljöpåverkan minimeras, energin är förnyelsebar, trafiksystemen hållbara, bostadsmiljöer sunda och där naturresurser tas tillvara i ett kretslopp.

Vi måste förmå fler att välja kollektiva färdmedel. I det sammanhanget utgör det Västsvenska infrastrukturpaketet en central roll med sina enorma satsningar på en förbättrad och tillförlitlig kollektivtrafik. Vi måste också köra bränslesnålare bilar. Lösningen är inte fullständigt bilstopp och ännu fler hinder för bilister, utan på teknikutveckling och en blandning av olika trafikslag.

Arbetet med att nå de miljömål som Göteborg satt upp måste intensifieras. I dag har vi stora utmaningar inom viktiga områden som frisk luft, giftfri miljö och hav i balans. Det går inte att spara sig till en bra miljö utan vi är beroende av innovationer och teknisk utveckling för att klara miljömålen.