↑ Tillbaka till Göteborg kan bättre

Integration och mångfald

Ett bättre Göteborg – Integration och mångfald

Göteborg är en stad som präglas av mångfald. Så har det varit sedan staden byggdes upp av holländare för snart 400 år sedan och idag är drygt 20 procent av göteborgarna födda utomlands. Tyvärr förknippar många detta med problem, men Kristdemokraterna är övertygade om att det inte är mångfalden som är problemet, det är politiken i Göteborg som är problemet.

Människor som kommer till Sverige möts tyvärr av bostadsbrist och trångboddhet där jobben finns. Och omvänt, där bostäderna finns är jobben få. Arbetssökande matchas sällan med jobben utan såväl företag som arbetssökande blir lottlösa. Utanförskap och utsatthet blir en alltför vanliga situation för människor som flytt sitt hemland och söker skydd i Sverige. Detta är inte acceptabelt. En human flyktingpolitik måste följas av att människor ges förutsättningar för eget jobb och försörjning. Då finns också förutsättningar för integration.

Arbetsmarknad
Många ungdomar kämpar idag för att hitta ett arbete, och speciellt stort är detta problem bland ungdomar med utländsk bakgrund. Alla människor behöver framtidstro, men det är svårt för människor som upplever att de blir diskriminerade på grund av sin etnicitet, att känna den framtidstron. Detta är en stor utmaning, Kristdemokraterna är dock övertygad om att Göteborg har potential att bli en bra stad för alla.

Rörligare bostadsmarknad
En kraftfull åtgärd för att motverka segregation är att se till att alla bostadsområden har en blandad bebyggelse. För detta behövs fler bostäder av alla sorter.

Vi ska vara välkomnande mot nya människor. Vi ska också vara tydliga med vilka förväntningar och krav vi har. Mångfald är en styrka, låt oss ta den tillvara!

• bygg så att bostadsområden får blandad bebyggelse
• kommunen ska ha väl utarbetade planer för hur ensamkommande flyktingbarn snabbt ska kunna komma in i skolan, lära sig språket och få grundläggande kunskaper om det svenska samhället.
• samhällsorienteringen ska utökas med mer undervisning om värderingar, jämlikhet och jämställdhet samt sociala och etiska koder i Sverige.
• SFI ska erbjudas även under föräldraledighet.
• SFI-elever ska ges ökade möjligheter till modersmålsstöd.
• SFI-undervisning ska kombineras med praktik.
• Nyanlända ska erbjudas starta eget-utbildning på hemspråket.
• informationskampanjer om hedersrelaterat våld och förtryck ska genomföras där det informeras om rättigheter samt om det stöd och den hjälp som finns.
• kommunen ska stödja föreningar som arbetar aktivt med att få med nyanlända i sina verksamheter.