↑ Tillbaka till Göteborg kan bättre

Bostäder

Ett bättre Göteborg – Bostäder

När Göteborg planeras ska vi sträva efter långsiktig kvalitet och hållbarhet – ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Bostäder ska planeras för olika människors behov. Hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter samt kommersiella lokaler och offentlig service ska blandas för en levande stadsmiljö. Det är även viktigt att det byggs mer småhus.

Det ska finnas plats för alla nödvändiga verksamheter. Tillräcklig plats för förskolor och skolor ska finnas i planerna, liksom plats för exempelvis idrottsverksamheter. Vi måste bygga hela samhällen.

Vi vill att fler ska kunna planera, genom att släppa in externa aktörer i planprocessen. Genom att införa privat initiativrätt gör vi det möjligt för enskilda exploatörer att själva kunna göra det arbete som krävs för att kommunen ska kunna pröva planen. På så sätt snabbar vi på planprocessen och byggtakten. Men vi vill också att kommunens krav ska förenklas och ligga i nivå med nationella riktlinjer.

Under lång tid har det byggts alldeles för lite i Göteborg, och det är i dag brist på såväl bostäder, som kontor och andra verksamhetslokaler. Bostadsbristen drabbar alla de som letar bostad, och bristen på kontor drabbar företag som vill och kan växa, men som inte hittar lämpliga lokaler.

Det i sin tur hämmar företagsklimatet och innebär mindre skatteintäkter för staden. Vi ser även hur bostadsbristen tvingar kommunen till akuta lösningar för bland annat hemlösa, missbrukare, familjer med försörjningsstöd och funktionsnedsatta. Det drabbar framför allt de berörda människorna, men det kostar också kommunen stora summor pengar. Allt detta visar på att byggtakten i Göteborg måste öka.